L’Esplai


1. Què és el Centre d’Esplai la Geltrú?

El C.E. la Geltrú és una entitat que pertany a la Parroquia de Santa Maria de Vilanova i la Geltrú. Forma part del Moviment de Centres d’Esplai Cristians de Catalunya, el qual es divideix en zones i territoris, i el C.E. la Geltrú pertany a la Zona 16, que engloba el Garraf, Penedès i l’Anoia. El nostre objectiu és dur a terme una tasca d’educació en el lleure amb una línia pedagògica definida i que s’ha anat adaptant als nous temps i noves generacions.

Tot i que a primer cop de vista l’esplai es veu com un lloc on els nens/es juguen i fan amics, nosaltres considerem que un esplai va més enllà, per tant, ho definim com una entitat on els monitors/es es dediquen, voluntàriament i sense ànim de lucre, a educar als infants a través del joc, tot seguint els valors que ens caracteritzen. Tot i aixó la nostra intenció és que el C.E. la Geltrú sigui una comunitat que abarca als nens/es participants, els monitors/es, a més a més dels pares i mares, degut a que la tasca d’educar a les noves generacions és feina de tots.

Per tant, considerem l’esplai com un espai de socialització on tots els membres d’aquesta comunitat s’interrelacionen amb altres persones amb diferents idees, cultures i edats. El benefici d’això es veu reflectit en la forma com veure el que ens envolta, és a dir, respectant a tothom i a tots els espais.

2. Valors de l’esplai

Com hem dit, el C.E. la Geltrú té una línia de pensament definida, que es resumeix amb els valors següents:

  • Educació integral de l’infant: un dels objectius del C.E. la Geltrú és desenvolupar amb els nens/es la part emocional, la cognitiva i les habilitats motrius, no de forma aïllada, sinó entenent la globalitat de l’individu. Per tant, treballant en equip evidenciem les habilitats de cada un dels infants i alhora, aquestes es complementen entre els diferents membres del grup. Així doncs, a través del joc i una interrelació constant entre monitor/a i nen/a, el C.E. la Geltrú pretén que tots els membres d’aquesta comunitat aconsegueixin un recull variat d’experiències i aprenentatges.
  • Cultura i llengua: és sabut que el terme “d’esplai” és propi del nostre país. És per això que la nostre llengua vehicular és el català, tant els jocs, reunions i totes les activitats del centre. Tanmateix entenem la diversitat lingüística i cultural de tots els membres de la comunitat, és per això, que no imposem la nostra cultura i llengua, tanmateix la defensem i transmetem.
  • Coeducació: a l’esplai considerem la diferència com una virtud de la societat i és per això que no mostrem diferencies cap a ningú: sexe, diferents races, classe social, etc. En definitiva, entenent que tots formem part d’un mateix món, intentem que s’aprengui a viure veient-nos a tots com iguals.
  • Metodologia: la nostra forma d’actuar es basa en tres pilars: el joc, el treball en equip i la interrelació directa entre monitor/a, nen/a i pares/mares. Primerament, sobre el joc, considerem que és l’eina més útil de la qual “disposem”, degut a que, a més de divertir-se, els monitors/es intentem transmetre un seguit de valors i actuacions que aporten un aprenentatge als nens/es. Per exemple, en els diferents jocs, es poden eliminar tabús com el sentit del ridícul i la deshinibició de la persona davant dels altres o el treball en equip, tot això sense fer-ho explícit als nens/es, és a dir, que ho vegin com quelcom natural. En quant al treball en equip són clares les seves potencialitats, ja que els mateixos nens/es aconsegueixen posar en pràctica les seves propies habilitats i treballar aspectes de comunicació i interrelació amb els altres. En aquest punt sorgeixen sovint conflictes inevitables que són una eina que permet als monitors/es treballar de forma directa i personal amb cadascun dels infants, és aquest l’últim pilar de la nostra metdologia. Per tant entenem la diversitat de cada un dels nens/es.
  • Participatiu i democràtic: un altre dels objectius és crear consciència i personalitat crítica a partir d’eines com l’assamblea, des del primer grup de l’esplai fins l’últim, on els monitors/es pretenem que els nens/es tinguin la capacitat d’expressar amb el grup el que pensen sense cap por. A més ajuda a que tothom aprengui a escoltar, respectar i empatitzar amb les diferents opinions. Així doncs, els monitors/es, tot i pretendre ser la figura de guia, són els propis nens/es els protagonistes de l’aprenentatge. Per tant tothom que pertany a aquesta comunitat està en el mateix nivell que la resta.
  • Religiositat: el C.E. la Geltrú forma part de la Parròquia de Santa Maria de Vilanova i la Geltrú, és per això que estem en contacte amb l’Esglèsia a través de la figura d’un consiliari, tanmateix no imposem el pensament, si no que entenem la llibertat de la persona i per tant respectem tot tipus de creença. Tot i això organitzem activitats com el Pessebre Vivent.