Inscripcions i pagaments de curs


Els preus per a les inscripcions seran de:

  • 95€ per nen/a.
  • 85€ per nen/a en cas de que fossin dos germans dins l’esplai.
  • 75€ per nen/a en el cas de que fossin tres germans dins l’esplai.

Pel que fa al pagament podeu pagar-ho tot de cop al principi de curs o bé: 40% del preu corresponent a la matrícula es pagaria a principi de curs, i  20% del preu per cada trimestre.

 

Tipus de pagament

Un sol nen Dos germans

(cada nen/a)

3 germans

(cada nen/a)

Un sol pagament 95€ 85€ 75€
Per trimestres 40% matrícula 38€ 34€ 30€
20% trimestre 19€ 17€ 15€
TOTAL 95€ 170€ 225€ [1]

 

– El dia de la inscripció ens hauríeu de portar el resguard del ingrés realitzat a BANC SABADELL al num. de compte:

6100 – 8100 – 50 – 180001486356

Senyalant en el nom de l’ingrés: inicial del nom del nen, els cognoms i el grup en el que anirà. (exemple: A GARCIA PEREZ – XIRUCA).

[1] Aquell nen o nena que entri al segon o tercer trimestre també haurà de pagar aquest 40% de la matrícula més els trimestres que restin.